top of page

TERMS & CONDITIONS

Below are the Terms and Conditions of my photography services. You agree to them by transferring the deposit that is required to secure coverage of your wedding, shoot or event.

Hieronder staan de algemene voorwaarden van mijn fotografiediensten. U gaat hiermee akkoord middels betaling van de borgsom die nodig is om de dekking van uw bruiloft, shoot of evenement te waarborgen.

I. Exclusivity
In order to receive the best service and most compelling photos possible,
I have to be the exclusive professional photographer for the wedding. Additional professional photographers may be employed only with prior written permission from me. Guest photographers are welcome with one caveat: I will request your intervention if a guest is inhibiting my ability to fully document your wedding. You have the right to retain the services of a videographer to cover the wedding, if you so choose.

I. Exclusiviteit
Om de beste service en de meest aansprekende foto's te ontvangen, moet ik de exclusieve professionele fotograaf zijn tijdens de bruiloft. Extra professionele fotografen mogen alleen worden ingezet met voorafgaande schriftelijke toestemming van mij. Gastenfotografen zijn welkom met één voorbehoud: ik zal om uw tussenkomst vragen als een gast een belemmering vormt voor mijn vermogen om uw bruiloft volledig te documenteren. U heeft het recht om de diensten van een videograaf in te schakelen om de bruiloft vast te leggen, als u dat wenst.

II. Liability
While I will make every reasonable effort to produce and deliver outstanding photographs of the wedding event, and will take the outmost care with respect to exposure, transportation, and processing, in the unlikely event that all the photographs have been lost, stolen, damaged or destroyed for reasons within or beyond my control, the any liability is limited to the return of the payments received for the event package, excluded the deposit of € 200,-. The limit of liability for a partial loss of originals shall be a prorated amount of the package selected, based on the percentage of originals lost. In the unlikely event of personal illness or other circumstances beyond my the control, a substitute photographer of equal or greater qualifications, subject to you acceptance, prior to the event, may be sent to fullfill the obligations of this Agreement.

II. Aansprakelijkheid
Hoewel ik alle redelijke inspanningen zal leveren om uitstekende foto's van de huwelijksgebeurtenis te produceren en te leveren, en de uiterste zorg zal nemen met betrekking tot de blootstelling, het vervoer, en de verwerking van de foto's, zal in het onwaarschijnlijke geval dat alle foto's verloren, gestolen, beschadigd of vernietigd raken,  vanwege redenen die binnen of buiten mijn macht liggen, de aansprakelijkheid beperkt zijn tot het retourneren van de ontvangen betalingen voor het evenementpakket, met uitzondering van de aanbetaling van € 200,-. De aansprakelijkheidslimiet voor een gedeeltelijk verlies van originelen is een pro rata bedrag van het gekozen pakket, gebaseerd op het percentage van de verloren originelen. In het onwaarschijnlijke geval van een persoonlijke ziekte of andere omstandigheden buiten mijn wil, kan een plaatsvervangend fotograaf met gelijke of hogere kwalificaties, op voorwaarde dat u vóór het evenement akkoord gaat met de selectie van een fotograaf, worden ingezet om aan de verplichtingen van deze overeenkomst te voldoen.

III. Permissions
It is your responsibility to schedule and receive permission to use various locations for photography, including the wedding and reception locations and any other locations used during the day. I have the irrevocable right to use the photographs in all forms and in all media and in all manners,
without any restriction as to changes or alterations, for advertising, trade, promotion, exhibition, or any other lawful purposes.

III. Toestemming
Het is uw verantwoordelijkheid om de verschillende locaties te plannen en toestemming te verkrijgen dat er op de locaties gefotografeerd mag worden, met inbegrip van de huwelijks- en ontvangstruimten en alle andere locaties tijdens de dag. Ik heb het onherroepelijke recht om de foto's in alle vormen en in alle media en op alle manieren te gebruiken, zonder enige beperking ten aanzien van wijzigingen of aanpassingen, voor reclame, handel, promotie, expositie of enige andere vorm van andere wettige doeleinden.

IV. Copyright & Usage
You have the limited right to make and use copies of the digital images provided, for your own use in e-mail and on personal web pages. You will not make copies for sale or for the purpose of circumventing the sale of my images by, nor you authorize any reproductions of the images for commercial
use or for photographic competition or display.

IV. Auteursrecht & gebruik
U heeft het beperkte recht om kopieën van de ter beschikking gestelde digitale beelden te maken en te gebruiken voor uw eigen gebruik in e-mail en op persoonlijke webpagina's. U zult geen kopieën maken voor verkoop, noch geeft u toestemming voor het maken van reproducties van de beelden voor commerciële doeleinden, gebruik of voor fotowedstrijden of -displays.

As a photographer, I am free to use the images taken by me on my own website and social media channels to promote my work unless mutual consent has not been granted.

Het staat mij als fotograaf vrij om de beelden die door mij zijn gemaakt te gebruiken op mijn eigen website en social media kanalen ter promotie van mijn werk tenzij hier in onderling overleg geen toestemming voor is verleend. 

V. Cancellation
In case of cancellation of the booking before the event, the payment already received for the eventpackage, with the exception of the deposit of € 200,-, will be returned to you. A € 200,- cancellation fee shall be applied if you cancel within ten (10) days before of the event date.

V. Annulering
Bij annulering van de boeking voor het evenement wordt de reeds ontvangen betaling voor het evenementpakket, met uitzondering van de aanbetaling van € 200,-, aan u geretourneerd. Bij annulering binnen tien (10) dagen voor de datum van het evenement wordt € 200,- aan annuleringskosten in rekening gebracht.

All rights reserved. 

Onder voorbehoud van alle rechten.


Danielle Bosschaart Photography

Danielle Bosschaart

DAN_LogoIcoon_Creme.png
  • Whatsapp
  • Facebook
  • Instagram
GeplakteAfbeelding-4.png

Danielle is a photographer whose style is candid and inspiring, while capturing the pure emotion. Experienced in intimate weddings, destination weddings and baby and pregnancy photography, but also content shoots and (business)portraits.

Dutch based,

working all over the Netherlands and Spain (Ibiza)

Tel: +31 (0)6 22 37 88 06

daniellebosschaart@gmail.com

bottom of page